Fafo-notater

Rapportsøk

Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår?
En gjennomgang av kunnskapsstatus i Norge

Siv Øverås

Fafo-notat 2000:07

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Sosial og helsedepartementet i forbindelse med stortingsmeldingen om utsatte gruppers levekår, som ble offentliggjort våren 1999 (Utjamningsmeldinga, St.meld. nr. 50 1998-1999). Notatet er noe omarbeidet og tilpasset formatet til Fafo-notat. Målsettingen med arbeidet har vært å presentere den rådende kunnskapen om psykiatriske pasienters levekår i Norge, samt skissere utfordringer for videre forskning på området.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 640