Skip to main content
  • Bjørne Grimsrud

Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart?

  • Fafo-notat 1997:15
  • Fafo-notat 1997:15
Målsettingen med denne utredningen, skrevet på oppdrag av Norsk Luftfartskartell, er å analysere sysselsettingsmessige og organisasjonsmessige konsekvenser av de endringer som er på gang innen luftfartsnæringen. Utredningen gir først en oversikt over noen viktige utviklingstrekk innen næringen de seneste tiårene. Videre gis det en beskrivelse av hvilke rammevilkår som vil gjelde norsk luftfart etter innføring av et felles luftfartsmarked i EØS området fra 1 april 1997. Ut fra dette er det satt opp områder og problemstillinger hvor fagbevegelsen bør utvikle politikk for å være forberedt på de kommende endringene.

I dette notatet legges det særlig vekt på de grunnleggende endringer av lover og reguleringer som finner sted. Det skjer på to plan. Det første er overgang fra direkte pris og mengdekontroll fra myndighetenes side til frikonkurranse der myndighetene kun kontrollerer at rammevilkårene blir overholdt. Det andre er en endring av reguleringsnivå fra Norge til EU/EØS. Begge disse endringene representerer store utfordringer for fagbevegelsen, ikke minst fordi de skjer innen en næring med etter norske forhold et stort antall ulike arbeidstakerorganisasjoner.
  • Publisert: 17. januar 1997
  • Ordrenr. 887