Fafo-notater

Rapportsøk

Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Bjørn Richard Nuland

Fafo-notat 2009:21

Nettutgave

Som et virkemiddel i kampen mot barnefattigdom har Arbeids- og velferdsdirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet invitert et utvalg norske kommuner til å delta i et styrket samarbeid for å bedre situasjonen til barn, unge og familier gjennom tilskuddsordningen Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og unge. Formålet er å bidra til at barn og unge i områder med store levekårsproblemer kan delta på lik linje med andre, og å motvirke marginalisering, sosial isolasjon og reproduksjon av fattigdom. Målet skal nås gjennom å iverksette lokale tiltak og lokale modeller som kan danne utgangspunktet for arbeidet med å kartlegge og samordne tjenester rettet mot barn, unge og familier som lever i fattigdom. I dette notatet oppsummeres rapporteringene fra kommunene som fikk tilskuddsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet i 2008.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10095