Fafo-notater

Rapportsøk

Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009

Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2009:22

Nettutgave

Prosjekt: Lærevilkårsmonitoren 2009

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

I dette notatet undersøker vi omfanget av ulike typer opplæring i det norske arbeidslivet året etter finanskrisen. Resultatene viser en tilbakegang i kurs og annen opplæring. Vi finner også en svak nedgang i formell videreutdanning, mens andelen sysselsatte med læringsintensivt arbeid er uforandret fra 2008 til 2009. Resultatene er fra Lærevilkårsmonitoren som siden 2003 har blitt gjennomført som en årlig tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse. Fafo er faglig ansvarlig for utformingen av Lærevilkårsmonitoren.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 10096