Fafo-notater

Rapportsøk

Møte med en likemann
Evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-notat 2007:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

I dette notatet presenteres resultatene fra en evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning. Stiftelsen ble dannet av tidligere innsatte i 2002 og har som målsetting å støtte andre innsatte til et liv uten rus og kriminalitet. Stiftelsen tilbyr hjelp til selvhjelp gjennom en faddervirksomhet som starter før løslatelse og følger den innsatte i overgangen fra fengsel til gjenintegrering i samfunnet utenfor.
Evalueringen er ingen effektstudie, men avgrenset til de som benytter seg av virksomhetens tilbud sine opplevelser av WayBack. Evalueringen er definert som et forprosjekt for en eventuell seinere mer omfattende evaluering. Hovedproblemstillingen har vært: På hvilken måte opplever straffedømte som har kontakt med WayBack at stiftelsen bidrar med hjelp i overgangen fra fengsel til gjenintegrering i samfunnet.
Evalueringen er utført på oppdrag fra WayBack, men med finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10023