Fafo-notater

Rapportsøk

Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen

Fafo-notat 2011:13

Nettutgave

I dette notatet beskrives personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren i Norge. Innledningsvis drøftes de fremtidige utfordringene på personellområdet. Videre tar notatet for seg den historiske utviklingen, og deretter behandles den overordnede utviklingen i antall årsverk innen pleie- og omsorgssektoren. Notatet gir en også beskrivelse av de ulike yrkes- og utdanningsgruppene innen sektoren og arbeidsdelingen mellom disse. Hvordan norske kommuner vil møte utfordringene på personellområdet blir belyst med utgangspunkt i foreliggende studier. Notatet avsluttes med en oppsummering av hovedpunkter og en kort drøfting.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10134