Fafo-notater

Rapportsøk

Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land

Åsmund Hermansen

Fafo-notat 2011:12

Nettutgave

I dette notatet beskrives pleie- og omsorgssektoren i de nordiske landene. Hovedtrekkene i utviklingen innen sektoren i Danmark, Finland og Sverige presenteres og sammenlignes med utviklingen i Norge. Notatet gir en beskrivelse av de ulike personell- og yrkesgruppene innen pleie- og omsorgssektoren i de ulike land. Videre gis en gjennomgang av utdanningskravene for de ulike personellgruppene. Ulike studier av arbeidsforholdene innen sektoren blir presentert, og bruken av New Public Management-inspirerte tiltak innen pleie- og omsorgssektoren i de nordiske landene belyses. Notatet avsluttes med en oppsummering av hovedpunkter og en kort drøfting.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10133