Fafo-notater

Rapportsøk

Privatskoler i Norden
Omfang, utvikling og den politiske debatten

Øyvind Berge og Christer Hyggen

Fafo-notat 2011:01

Nettutgave

I dette notatet ser vi nærmere på utviklingen av privatskoler i Norden. Rett til utdanning for alle borgere står sentralt i de nordiske landene. Denne retten er en forutsetning for at vi skal kunne ta vare på og videreutvikle velferdssamfunnet med små sosiale forskjeller mellom folk. Det offentlige har ansvaret for drift av skolene og finansiering av utdanningen, og tradisjonelt har det offentlige også drevet tilnærmet alle skoler på grunnskole- og videregående nivå. Men reformer og lovendringer har lagt til rette for at det nå åpnes for stadig flere frittstående skoler i alle de nordiske landene. I Sverige utgjør antallet frie grunnskoler i dag 15 prosent, og andelen private gymnaser snart halvparten av alle skoler. I Norge er 18 prosent av de videregående skolene og 5 prosent av grunnskolene private. I Danmark, hvor det tradisjonelt har vært et større innslag av frittstående skoler, er i dag 25 prosent av grunnskolene friskoler.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10122