Fafo-notater

Rapportsøk

Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?
Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter

Hanne Bogen og Torunn Kvinge

Fafo-notat 2005:14

Nettutgave

Det foreligger en del empiriske analyser av de økonomiske konsekvensene av outsourcing. Konsekvenser for arbeidstakerne er imidlertid i liten grad forskningsmessig belyst, til tross for at de ansatte berøres gjennom slike omstruktureringsprosesser. I denne studien gir vi innblikk i noen problemstillinger som kan gjøre seg gjeldende for arbeidstakere som omfattes av outsourcing. Hovedformålet med studien er å bidra til økt forståelse for problemer knyttet til outsourcing sett fra arbeidstakernes ståsted. Dette danner også grunnlaget for utformingen av hypoteser for videre forskning. I tillegg til å oppsummere noe av foreliggende forskning på feltet studerer vi fire virksomheter gjennom såkalte casestudier.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 773