Skip to main content
  • Kari Folkenborg og Bård Jordfald

Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen

  • Fafo-notat 2003:11
  • Fafo-notat 2003:11
Dette notatet omhandler resultatene fra en spørreundersøkelse blant kommunale ledere vedrørende høgskolesektorens profesjonsutdanning og kommunesektorens kompetansebehov. Utdanningene det dreier seg som er sykepleierutdanningen og ingeniørutdanningen. Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske fra Kommunenes Sentralforbund om mer kunnskap om kompetansebehovene i kommunesektoren, som et grunnlag for dialog mellom kommunesektoren og utdanningsinstitusjonene. I undersøkelsen er lederne stilt spørsmål om følgende tema:

 Holdninger til nyutdannede
 Kjennskap til utdanningen
 Erfaringer med nyutdannede, både generelt og på en rekke ulike felt
 Kommunenes egen opplæring for nyutdannede
 Ønsker om forbedringer i høgskolenes utdanning og egen opplæring
 Kommunenes samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Undersøkelsen gir et bilde av hvordan de kommunale lederne vurderer viktigheten av ulike kompetanseområder, hvor god kompetanse de nyutdannede har og hvilke forbedringer som bør gjøres. I notatet er resultatene fra undersøkelsene for lederne for sykepleiere og ingeniører behandlet hver for seg. Til slutt i notatet er det foretatt en sammenlikning av holdninger og erfaringer med nyutdannede kandidater og hvilke endringer som bør gjøres, når det gjelder begge profesjonsutdanningene. Undersøkelsen er en del av et større prosjekt som skal kartlegge sammenhengen mellom kommunesektorens kompetansebehov og høgskolenes profesjonsutdanninger som gjennomføres av Argument Gruppen AS.
  • Publisert: 13. januar 2003
  • Ordrenr. 709
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere