Skip to main content
  • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet

Etterspørsel etter, og bruk av barnehager blant innvandrerforeldre i Bergen, Oslo og Trondheim

  • Fafo-notat 1998:05
  • Fafo-notat 1998:05

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Barne- og Familiedepartementet. Bakgrunnen for dette forprosjektet var departementets bekymring over at barnehagedeltagelsen blant innvandrerbarn var svært lav. I Stortingsmelding nummer 17 om innvandring og det flerkulturelle Norge, legges det vekt på at foreldre med innvandrerbakgrunn skal ha de samme muligheter som andre foreldre til å finne egnede barnehagetilbud til sine barn. Det tilgjengelige datamaterialet på dette feltet, for eksempel om innvandrerbarns barnehagebruk, har imidlertid vært mangelfullt. Prosjektet har derfor vært konsentrert om innhenting og sammenstilling av eksisterende informasjon om etterspørsel etter og bruk av barnehager blant barn med innvandrerbakgrunn. Datainnsamlingen har vært avgrenset til byene Bergen, Trondheim og Oslo.

Forprosjektet har avslørt store forskjeller i barnehagebruk, både mellom etniske nordmenn og innvandrere, og mellom de ulike innvandrergruppene. Konklusjonen ble derfor at det er et stort behov for kunnskap om hvilke faktorer som styrer foreldrenes ønske om og etterspørsel etter barnehageplasser. Slik informasjon hentes best inn ved å spørre dem det faktisk gjelder og det er på denne bakgrunnen at forprosjektet vil videreføres i 1998 i form av en intervjuundersøkelse blant foreldre med innvandrerbakgrunn bosatt i Oslo.

  • Publisert: 7. januar 1998
  • Ordrenr. 600