Skip to main content
Kristine Nergaard

Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 1998:04
  • Fafo-notat 1998:04
I Norge finnes ingen registerbasert oversikt over hvor mange som dekkes av tariffavtaler. Selv om man ikke kan slutte fra opplysninger i spørreundersøkelser til hvor mange som er bundet i
av tariffavtaler i arbeidsrettslig forstand, vil slike undersøkelser supplere bildet av de kollektive partsforhold i norsk arbeidsliv. I dette notatet presenteres tariffavtaledekning basert på opplys-
ninger fra arbeidstakerne gjennom spørreundersøkelser.Notatet viser hvordan tariffavtaledekningen varierer etter kjennetegn ved arbeidstakeren, arbeidsforholdet og arbeidsplassen. Videre presenteres det tall for omfanget av lokale forhandlinger og for hvor mange arbeidstakere som har lønnssystemer med bevegelig lønn. I tillegg drøftes ulike problemstillinger knyttet til det å måle tariffavtaledekning ved spørreundersøkelser til arbeidstakerne. Notatet baseres hovedsakelig på Levekårsundersøkelsen 1996.
  • Publisert: 6. januar 1998
  • Ordrenr. 899

Fafo-forskere