Skip to main content
  • Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke

Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 1998:03
  • Fafo-notat 1998:03

Tariffavtalen er det virkemiddelet som organiserte arbeidstakere og arbeidsgivere benytter for å regulere lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold. I dette notatet rettes oppmerksomheten mot de landsdekkende tariffavtalene, altså de tariffavtalene som er gjenstand for revisjon under lønnsoppgjørene.

Basert på det tariffavtalearkivet som er etablert på Fafo, presenterer notatet sentrale trekk ved de 56 største tariffavtalene i privat sektor. Dette er alle avtaler som dekker mer enn 1000 arbeidstakere, og oversikten omfatter avtalenes omfang (organiserte, ansatte, bedrifter), lønnsdannelsen (normallønn, lokale forhandlinger) og flere aspekter ved arbeidstidsreguleringene.

Som vedlegg følger en oversikt over tariffavtaleforholdene i privat sektor. Oversikten tar utgangspunkt i arbeidsgiversiden, og omfatter i alt 450 avtaleforhold.

  • Publisert: 5. januar 1998
  • Ordrenr. 898