Fafo-notater

Rapportsøk

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2000:10

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

I dette notatet presenteres beregninger av organisasjonsgraden på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i perioden 1945-1998. Organisasjonsgraden uttrykker forholdet mellom antall organiserte og antall organiserbare. For arbeidstakerorganisasjonene operasjonaliseres dette til forholdet mellom antall organiserte lønnstakere og antall yrkesaktive lønnstakere. For arbeidsgiversiden brukes forholdet mellom antall sysselsatte i medlemsbedriftene og antall lønnstakere i privat sektor.

På arbeidstakersiden steg organisasjonsgraden markant frem til begynnelsen av 1950-tallet, men har siden ligget stabilt mellom 50 og 57 prosent. LOs andel av de organiserte lønnstakerne har gått jevnt tilbake i etterkrigstiden. Tall for arbeidsgiversiden i privat sektor viser en stigning i organisasjonsgrad frem til midten av 1960-årene, etter det har utviklingen vært noe ujevn og organisasjonsgraden ligger i dag på om lag 55 prosent.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 643