Fafo-notater

Rapportsøk

Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike
Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen

Fafo-notat 2000:11

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

I dette notatet er det utledet noen sentrale utfordringer og hovedstrategier for kompetanseutviklingen på Øvre Romerike. Disse er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av enkelte hovedtrekk ved befolkning, næringsliv og utdanningssystem i regionen. I gjennomgangen er vi opptatt av alderssammensetning, utdanningsnivå og flytting i befolkningen, av næringsstruktur og bedriftsetableringer i næringslivet og av det samlede fagtilbudet som utdanningssystemet representerer.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 644