Fafo-notater

Rapportsøk

Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging

Geir Veland og Åsmund Hermansen

Fafo-notat 2012:07

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Notatet kartlegger omfanget av såkalte yrkespensjonsordninger i en del utvalgte europeiske land og beskriver hovedtrekk og innhold i ordningene. Pensjonsordninger for særskilte yrkesgrupper er et lite fokusert område i forskningslitteraturen internasjonalt, og notatet bidrar således til å synliggjøre dette feltet i et komparativt perspektiv. Notatet drøfter yrkespensjonsordningenes innretning og karaktertrekk i et komparativt perspektiv, og legger særlig vekt på ordningenes institusjonelle forankring. Vi spør: Er ordningene basert på lov eller tariffavtaler i arbeidslivet, hvem administrerer ordningene, og hvordan er de finansiert?

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10153