Skip to main content
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen

Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge

En evaluering av to statlige tilskuddsordninger

  • Fafo-rapport 2009:50
  • Fafo-rapport 2009:50
Som et ledd i kampen mot barnefattigdom har Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet innført tilskuddsordningene Kompetanse- og utviklingstiltak i barnevernet og sosialtjenesten for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og familier. I denne rapporten har Fafo og NOVA sett nærmere på disse tilskuddsordningene. Vi finner stor variasjon i måten kommunene og bydelene har brukt tilskuddsmidlene på. Det er satt i gang en rekke tiltak, med ulike målsettinger og ulike målgrupper, og i kommunene er det vist stor evne til å se ulike satsinger i sammenheng og derigjennom utnytte midlene godt. De har valgt ulik organisering for arbeidet, og det har vært et utbredt samarbeid i tilskuddskommunene og -bydelene, særlig mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. Andre viktige aktører har vært helsestasjon, innvandrings-/ flyktningkontor og skolen. Kommunene, om enn i ulik grad på ulike forvaltningsnivåer, har fått økt kjennskap til effektene av barnefattigdom og betydningen av å sette inn mottiltak. Dette synes særlig å lykkes der prosjektleder eller koordinator har vært en ildsjel i arbeidet og sett det å skape oppmerksomhet om barnefattigdom som en viktig del av sitt arbeid.
  • Publisert: 15. mars 2009
  • Ordrenr. 20140
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere