Skip to main content
  • Bjørn Richard Nuland

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

  • Fafo-rapport 2007:18
  • Fafo-rapport 2007:18

I denne rapporten kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og i desember 2006. Vi ser på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand. Videre ser vi på hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis. Rapporten ser også på hva som kjennetegner de frivillige organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finansiering av tilbudet og tilgjengelighet. Undersøkelsen er en videreføring av en tilsvarende kartlegging i 2004 og i 2005, som resulterte i rapportene «Når nøden er størst» og «De frivillige og de fattige». Denne rapporten oppsummerer funnene fra alle tre rundene med kartlegging av det frivillige arbeidet.

  • Publisert: 13. februar 2007
  • Ordrenr. 20018