Skip to main content
  • Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring

En kartlegging av status og utfordringer

  • Fafo-rapport 2011:29
  • Fafo-rapport 2011:29

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ble tatt inn som en egen paragraf i arbeidsmiljøloven i 2005, etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget. Hensikten med opplæringsplikten var å tydeliggjøre forventningene om at virksomhetens øverste leder skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. Hensikten med rapporten har vært todelt:
• Å kartlegge eksisterende kurs-/opplæringstilbud for arbeidsgiver på arbeidsmiljø- / HMS-området.
• Å analysere og gi en vurdering av tilstanden for opplæring av arbeidsgiver innen HMS ut fra funnene i kartleggingen.

  • Publisert: 24. februar 2011
  • Ordrenr. 20220