Fafo-rapporter

Rapportsøk

De frivillige og de fattige
Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige

Monica Lund

Fafo-rapport 528

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

I denne rapporten kartlegges frivillige organisasjoners innsats overfor fattige i ni norske byer i oktober og desember 2005. Vi ser her på hva slags hjelp som ytes av de frivillige organisasjonene i form av naturalytelser og økonomisk bistand. Videre ser vi på hvem som er mottakerne av den hjelpen som gis. Blikket rettes også mot kjennetegn ved de organisasjonene som tilbyr hjelp når det gjelder omfang, finanisering av tilbudet og tilgjengelighet.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 528