Skip to main content
  • Monica Lund og Jon Horgen Friberg

Én mann – én stemme?

Fagbevegelsens strategier for inkludering av etniske minoriteter i en europeisk sammenheng

  • Fafo-rapport 495
  • Fafo-rapport 495

Etniske minoriteter er svakt representert i fagbevegelsens organer. Samtidig står denne gruppen meget svakt i arbeidsmarkedet. Fagbevegelsen har dermed en stor utfordring både med hensyn til å styrke innvandreres posisjon på arbeidsmarkedet og å inkludere innvandrere og deres interesser i organisasjonene. Temaet for denne rapporten er hvordan norsk fagbevegelse forholder seg til denne utfordringen, sammenlignet med britisk og dansk fagbevegelse. Spørsmålet som reiser seg, er om det er tilstrekkelig å behandle alle formelt likt, for å sikre alle like vilkår? Bør det heller etableres særtiltak spesielt rettet mot innvandrergruppen, for å motvirke strukturelle barrierer som enkelte grupper kan møte i arbeidslivet og i organisasjonene, og for å imøtekomme særskilte behov enkelte grupper kan ha?

  • Publisert: 2. mars 2005
  • Ordrenr. 495
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere