Fafo-rapporter

Rapportsøk

Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede

Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 205

Nettutgave

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv

Yrkesmessig attføring er et sentralt virkemiddel i gjennomføringen av den såkalte «arbeidslinja», og på 1990-tallet har det vært en sterk vekst i antall personer som er under yrkesmessig attføring. Arbeidsmarkedsetaten organiserer ulike typer attføringstiltak, blant annet tiltaket «hospitering i ordinær bedrift for yrkeshemmede». På oppdrag av Kommunal- og arbeidsdepartementet har Fafo gjennomført en undersøkelse blant personer som deltok på hospiteringstiltaket i 1993–94. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:

  •     Hvem deltar på hospiteringstiltaket?
  •     Hvordan gjennomføres hospiteringen?
  •     Hvordan har det gått med deltakerne i ettertid?

Utgitt: 1996 Id-nr.: 205