Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås

Fra bonde til butikk

En studie av verdikjeder i kjøttbransjen

  • Fafo-rapport 2008:19
  • Fafo-rapport 2008:19

I en rekke land ser man i dag økt grad av vertikal koordinering i verdikjeder for kjøtt. I denne rapporten belyser vi utfordringer aktørene i norsk kjøttbransje står overfor, både med hensyn til nasjonale og internasjonale rammevilkår. På bakgrunn av dokumentanalyse og casestudier beskriver vi hvordan aktører fra bønder til dagligvarekjeder organiserer sin produksjon, og hvilke hindringer for og eventuelle tilløp til vertikal koordinering som finnes i verdikjeden.
Følgende problemstillinger belyses:
• Hvordan kan norske bedrifter møte økt internasjonal konkurranse?
• Kan norske kjøttproduserende bønder og næringsmiddelindustrien gjensidig styrke hverandres konkurranseevne?
• Kan verdiskapingen økes gjennom alternative modeller for organisering?
• Hva betyr dagens organisering for konkurransen, sysselsettingen og evnen til innovasjon?

  • Publisert: 21. februar 2008
  • Ordrenr. 20061