Skip to main content
  • Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun

Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

  • Fafo-rapport 2007:16
  • Fafo-rapport 2007:16

Om lag 30 prosent av alle under 20 år i Oslo har etnisk minoritetsbakgrunn, men dette gjenspeiles ikke i det frivillige organisasjonslivet for barn og ungdom i byen. Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn deltar langt mindre i organiserte fritidsaktiviteter enn andre unge i Oslo.

I denne rapporten, som er skrevet på oppdrag for Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, ser vi nærmere på hvilke utfordringer frivillige organisasjoner og fotballag står overfor i sitt inkluderingsarbeid.
• Ser organisasjonene det som sitt ansvar å inkludere etniske minoriteter?
• Hvordan jobber de med rekruttering av medlemmer?
• Har organisasjonene satt i verk konkrete tiltak for å nå ut til minoritetsbefolkningen, og hvordan har disse fungert?
• Hvilke erfaringer har organisasjonene gjort med etnisk mangfold i sine aktiviteter?

Dette er noen av problemstillingene som behandles i rapporten. Studien er basert på én spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner og lag for barn og ungdom, én spørreundersøkelse blant trenere og lagledere for fotballag i Oslo, samt kvalitative intervjuer med sentrale personer innen det frivillige organisasjonslivet i Oslo.

  • Publisert: 11. februar 2007
  • Ordrenr. 20016
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere