Skip to main content
  • Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem

Konsekvenser av konkurranseutsetting

Kvalitet, effektivitet og arbeidsvilkår i sykehjem og hjemmetjenester

  • Fafo-rapport 2013:24
  • Fafo-rapport 2013:24

Konkurranseutsetting og kommunenes bruk av private kommersielle sykehjem og hjemmetjenester er et område som får mye oppmerksomhet i offentligheten og i den politiske debatten. Til tross for dette gjennomføres det ikke gode og systematiske kartlegginger av kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår i kommunene eller på overkommunalt nivå, er en hovedkonklusjon i denne rapporten.

Undersøkelsene fra de nordiske landene avdekker ikke forskjeller i kvalitet på de sykehjemmene som driftes av private kommersielle selskaper eller kommunene. Det er imidlertid store metodiske svakheter knyttet til disse undersøkelsene, noe som gjør det vanskelig å trekke endelige konklusjoner, fastslår Fafo-forskerne.
I den offentlige debatt snakkes det i hovedsak om penger som kan spares ved å sette driften ut til private kommersielle tilbydere. I Fafos undersøkelse framkommer det imidlertid at kommunen har flere utgifter knyttet til konkurranseutsetting. Kommunene lager ikke regnestykker som inkluderer alle kostnadene knyttet til anbudsprosesser, utforming av egne tilbud, kontraktinngåelser, oppfølging av at kontrakter overholdes, og uforutsette hendelser i kontraktsperioden, som eierskifte, konkurs eller at driften stoppes på grunn av brudd på arbeidsmiljøloven. Informanter i undersøkelsen ga uttrykk for at dette kan dreie seg om betydelige kostnader.

Forskerne etterlyser bedre, mer systematiske og omfattende kartlegginger av kvalitet, samlede kostnader og konsekvenser for arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting. I rapporten presenteres også funn fra en undersøkelse om befolkningens holdninger til konkurranseutsetting og privat drift innen pleie- og omsorgstjenestene.

  • Publisert: 10. februar 2013
  • Ordrenr. 20314