Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lærende arbeid
En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule og Anders N. Reichborn

Fafo-rapport 333

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om læring i arbeidslivet. Formålet med rapporten er å øke kunnskapen om hvilke forhold som kjennetegner det lærende arbeidet og diskutere hvordan denne kunnskapen kan utnyttes for å stimulere og dokumentere læring gjennom arbeid. Begrepet lærevilkår introduseres som et sentralt instrument for å forstå læringsprosessene i arbeidslivet, og som en metode for å undersøke læringsmiljøet i bedriftene.

Rapporten tar opp følgende spørsmål:

  • Hva er et lærende arbeid?
  • I hvilke bransjer og bedriftstyper finner vi det lærende arbeidet?
  • Hvordan er det lærende arbeidet fordelt mellom ulike grupper yrkesaktive; menn og kvinner, unge og gamle, de med høy og de med lav utdanning?
  • Går det an å identifisere noen trekk ved bedriftene eller jobbene som i særlig grad bidrar til å stimulere læring gjennom arbeidet? Er læring et resultat av generøs tilgang til ressurser, eller av krav om læring og utvikling fra omgivelsene? Hva er de viktigste vilkårene for å skape et lærende arbeid?
  • Hvordan kan bedriftene stimulere læring gjennom arbeid?
  • Hvordan foretrekker arbeidstakerne å skaffe seg den kompetansen de har bruk for, gjennom utdanning og kurs eller gjennom læring i arbeid?  Hvordan kan kunnskapen om det lærende arbeidet brukes i et nasjonalt system for dokumentasjon av realkompetanse?
  • Kan dokumentasjon og kvalitetssikring av læringsarenaen spille en rolle i et nasjonalt dokumentasjonssystem? Kan slik kvalitetssikring være et ledd i å stimulere og effektivisere arbeidet som læringsarena?

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 333

Vedlegg

Engelsk utgave