Skip to main content
  • Geir Veland og Jon M. Hippe

Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så?

Omdanningen av det norske markedet for aktive tjenestepensjonsordninger, fripoliser og pensjonskapitalbevis

  • Fafo-rapport 2008:05
  • Fafo-rapport 2008:05

Rapporten beskriver et tjenestepensjonsmarked i privat sektor som er i sterk endring. Innføring av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og virksomheters omdanning av tjenestepensjonsordninger fra ytelses- til innskuddsordninger, driver fram et nytt sparemarked med individuelt investeringsvalg. Denne rapporten går et skritt videre enn det tradisjonelle studiet av hvilket omfang innskudds- og ytelsesordninger har. Det legges særlig vekt på å analysere konkurranse- og kostnadsforholdene i det nye tjenestepensjonsmarkedet, og på hvilken betydning det såkalte «OTP-markedet» har hatt. Videre tar rapporten tar for seg markedet for fripoliser og pensjonskapitalbevis, og analyserer spesielt konkurransesituasjonen og kostnadsbildet i fripolise-markedet. I forlengelse av denne analysen drøftes mulige virkninger på opparbeidede pensjonsrettigheter ved ulike typer jobbskifter. Selv om alle arbeidstakere nå er dekket av en supplerende tjenestepensjon, er det grunn til å tro at det vil komme store endringer i årene framover med hensyn til tariffavtalefesting, organisering og prisforhold i tjenestepensjonsmarkedet.

  • Publisert: 7. februar 2008
  • Ordrenr. 20047