Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland

Norsk økonomi og europeisk integrasjon

  • Fafo-rapport 130
  • Fafo-rapport 130

En av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling". Rapporten viser omfanget av arbeidsplasser som går tapt ved norsk råvareeksport. Beregningene redegjør for sammenhengen mellom sysselsettingspotensial og ulike anvendelser av råstoffet. Ut fra fangst- og oppdrettsprognoser vises også hvilken sysselsetting som kan skapes i 1996.

Den europeiske integrasjonen representerer en ny utfordring for norsk økonomi og arbeidsliv. Hoveddelen av norsk eksport går til EFTA- og EF-landene, og over halvparten av importen kommer derfra. Den skjerpete konkurransen i det indre markedet vil derfor slå tungt inn i norsk økonomi uansett tilknytningsform. Denne utredningen drøfter hvilke virkninger og muligheter den europeiske integrasjonen kan gi for norsk økonomi ved en handelsavtale, EØS og EF-medlemskap. De økonomiske konsekvensene er nært forbundet med de politiske sidene ved integrasjonen. Vi har derfor lagt vekt på en bred presentasjon av de politiske og institusjonelle forutsetningene både for den europeiske integrasjonen og for norsk økonomisk utvikling.

En analyse av Norges økonomiske utsikter innenfor eller utenfor det indre markedet vil med nødvendighet innebære en rekke vurderinger og forutsetninger om usikre framtidige utviklingstrekk. Vi har forsøkt å gi en bred og balansert framstilling av de problemstillinger, argumenter og motforestillinger vi mener er sentrale i den økonomiske debatten om Norges forhold til EF. Dette forhindrer ikke at utredningen vil være preget av forfatternes egen oppfatninger.

  • Publisert: 27. januar 1991
  • Ordrenr. 130
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere