Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tidligpensjonering og AFP
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Christer Hyggen

Fafo-rapport 2007:39

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Prosjekt: Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren, Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjonering blant 50–67-åringer innen KS’ tariffområde for 2002–2006. Den bygger på registerdata fra KLP og SPK. Det beskrives endringer i forventet pensjoneringsalder, endringer i pensjoneringsrater etter alder og bruk av de ulike tidlipensjoneringsordningene uførepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), særaldersgrense og 85-årsregelen. Det presenteres også forskjeller i tidligpensjoneringsmønster mellom kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, bedrifter og skoler med hensyn til alder, kjønn og yrke. Rapporten presenterer egne analyser av forventet pensjoneringsalder og bruk av ulike tidligpensjonsordninger for energiverksansatte forsikret i KLP.
Rapporten er en oppdatering av Fafo-rapport 509 Pensjonering før fylte 67 år.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20039