Fafo-rapporter

Rapportsøk

Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge

Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2007:36

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Gudmund Hernes

Denne rapporten presenterer mulige fremtidsbilder av olje- og gassvirksomheten i Nord-Norge. Forfatterne gir en kompakt fremstilling som kan illustrere spennvidden i mulige utviklingsbaner. Rapportens første del er en kort sammenstilling av norsk oljehistorie, mens det i andre del legges frem fire mulige scenarier for utviklingen. I siste del drøftes valg og mekanismer som er grunnlaget for at utviklingen kan ta svært ulike veier. Ambisjonen er ikke å gi et mest mulig presist anslag på hva som faktisk vil skje, men å vise hvor ulik utviklingen kan bli, avhengig av hvilke valg som gjøres lokalt og nasjonalt. Målet er å bidra til kunnskap om noen underliggende mekanismer for forestillingen om at petroleumsvirksomheten i nord vil føre til at «Norge vil snus på hodet» i løpet av de neste 20 til 30 årene.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20036

Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge