Skip to main content
  • Heidi Gautun

Hvordan fordele omsorg?

Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere. Kortversjon

  • Andre Fafo-utgivelser
  • Andre Fafo-utgivelser

Flere store reformer og opptrappingsplaner de siste 20 årene har gitt kommunene ansvar for å yte tjenester til et økende antall yngre brukere under 67 år, utenfor institusjon. Fra å være en eldreomsorgstjeneste skal pleie- og omsorgstjenestene i dag betjene et større mangfold av brukere, som utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelmisbrukere. Denne utviklingen har gitt kommunene større utfordringer med å prioritere mellom brukere når tjenester skal tildeles.

Denne studien viser at det har funnet sted en kraftig vekst i hjemmetjenestene, og antallet yngre brukere har økt, mens det samlede tilbudet til de aller eldste (over 80) har blitt redusert. Eldre og yngre brukere har lik rett til tjenester etter lover og forskrifter, men vår kvalitative studie i fem kommuner gir et inntrykk av at noen yngre likevel prioriteres høyere enn eldre.

  • Publisert: 1. januar 2013
  • Ordrenr. 951
Last ned publikasjonen