Publikasjoner

Rapportsøk

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling

Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2011:19

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Integrering for nyankomne flyktninger, Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Avhandlingen omhandler integreringspolitikkens – særlig introduksjonsordningens – utvikling og gjennomslag, i betydningen evne til å påvirke atferden til arbeidsgivere og byråkrater, samt i form av konsekvenser for medlemmene av målgruppen. Politikken belyses fra fire aktørperspektiver: Politikkutformere, bakkebyråkrater (de som skal implementere politikken), arbeidsgivere og målgruppe – altså innvandrere. Arbeidet med avhandlingen er organisert rundt en hypotese om at tre former for svikt (failures) kan oppstå på veien fra gjennomføringen av politiske tiltak til citizenship:
1) Styringssvikt, altså at staten mislykkes i å påvirke den faktiske atferden til bakkebyråkratene,
2) Markedssvikt, ved at offentlige og private arbeidsgiveres faktiske rekrutteringsatferd kan være krevende å påvirke gjennom politiske beslutninger, og
3) Moralsk svikt, ved at virkemiddelutformingen i seg selv kan svekke målgruppens rettighetsgrunnlag og opplevelse av verdighet.
Disse problemstillingene behandles i fire artikler.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20210