Skip to main content
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)

Offentlig eller privat?

Om privatisering og grensene for offentlig ansvar

  • Fafo-rapport 078
  • Fafo-rapport 078

Om privatisering og grensene for offentlig ansvar

Spørsmålet om privati­sering av offentlige vel­ferdsytelser har vakt sterk debatt i en rekke politiske og samfunns­vitenskapelige miljøer. Privatisering har stilt så vel velferdsstatens forsvarere som kritikere overfor utfordringer av økonomisk, politisk og sosial art.

Boken er en artikkelsamling hvor noen av artik­lene dreier seg om organisering av velferdsstaten generelt mens andre tar for seg utform­ingen av konkrete velferdstiltak.

Følgende temaer står sentralt:

  • Hva er drivkreftene bak privatisering?
  • Hvem tjener/hvem taper på privatisering
  • Er privat drift mer effektiv enn offentlig drift
  • Hvor er markedsløsninger mulige?
  • Hvilke oppgaver skal det offentlige ta seg av?
  • Kan offentlig sektor bli bedre og hvordan?
  • Publisert: 1. januar 1988
  • Ordrenr. 078
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere