Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 2000:10
  • Fafo-notat 2000:10
I dette notatet presenteres beregninger av organisasjonsgraden på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i perioden 1945-1998. Organisasjonsgraden uttrykker forholdet mellom antall organiserte og antall organiserbare. For arbeidstakerorganisasjonene operasjonaliseres dette til forholdet mellom antall organiserte lønnstakere og antall yrkesaktive lønnstakere. For arbeidsgiversiden brukes forholdet mellom antall sysselsatte i medlemsbedriftene og antall lønnstakere i privat sektor.

På arbeidstakersiden steg organisasjonsgraden markant frem til begynnelsen av 1950-tallet, men har siden ligget stabilt mellom 50 og 57 prosent. LOs andel av de organiserte lønnstakerne har gått jevnt tilbake i etterkrigstiden. Tall for arbeidsgiversiden i privat sektor viser en stigning i organisasjonsgrad frem til midten av 1960-årene, etter det har utviklingen vært noe ujevn og organisasjonsgraden ligger i dag på om lag 55 prosent.
  • Publisert: 10. januar 2000
  • Ordrenr. 643