Skip to main content
  • Heidi Gautun

Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien

  • Fafo-rapport 2012:05
  • Fafo-rapport 2012:05

Hva ligger bak avvik mellom planlagt og faktisk bemanning av sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og i hjemmesykepleien? Dette spørsmålet blir belyst i denne rapporten. Vi har gjennomført intervjuer i fem kommuner, med 20 informanter i toppledelsen i administrasjonen eller som er ledere av tjenestene. Avvik sies å oppstå fordi det er problemer med å få satt inn utdannede vikarer ved sykefravær, og dette skyldes stramme økonomiske rammer og vanskeligheter med rekruttering. Samhandlingsreformen som trådte i kraft 1. januar 2012 og demografiske endringer vil kunne føre til enda større utfordringer både med hensyn til den økonomiske situasjonen og med å rekruttere nok fagutdannet personell. I tillegg oppgir noen at manglende fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og for dårlige systemer for rapportering kan påvirke avvik. En bedre synliggjøring av behov og utgifter kan gi toppledelsen i administrasjonen og politikerne et bedre beslutningsgrunnlag når midler tildeles helse- og omsorgssektoren.

  • Publisert: 25. januar 2012
  • Ordrenr. 20232
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere