Publikasjoner

Rapportsøk

Tiltak for barn og unge i større bysamfunn
En kartlegging av tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn»

Fafo-notat 2004:30

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

I dette notatet presenteres resultatene av en gjennomgang av søknadene som er sendt inn og tiltakene som har fått støtte fra Barne- og familiedepartementets tilskuddsordning «Ungdomstiltak i større bysamfunn» (kap. 857 post 73). Det er fokusert på den delen av tilskuddsordningen som er øremerket tiltak mot fattigdom blant barn og unge i utvalgte bykommuner og bydeler. Det er sett på sammenhengen mellom de formåls- og tiltaksformuleringene som er brukt i utlysningen fra BFD, hvilke målsettinger, formuleringer og argumenter som brukes av søkerne og omtale av de tiltakene som er gjennomført.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 753