Skip to main content
  • Roy A. Nielsen og Roland Mandal

Yrkesskade – mest for menn?

Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel

  • Fafo-rapport 2012:45
  • Fafo-rapport 2012:45

I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn som blir varig uføre, men når en ser på uføre med godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, gjelder dette langt flere menn enn kvinner. Det er vanlig å forklare denne forskjellen med at det eksisterende regelverket tilgodeser kvinner og menn i ulik grad. I denne rapporten undersøker vi om det kan være andre forklaringer på de observerte kjønnsforskjellene. Våre analyser viser at det kreves langt mer enn regelverksendringer for å få til vesentlige endringer i kjønnsfordelingen blant yrkesskadde.

  • Publisert: 1. mars 2012
  • Ordrenr. 20272
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere