Aktive prosjekter

Prosjektleder

Jon Rogstad


Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

IMDiProsjektperiode

 
desember 2017
mars 2020

Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer

Et overordnet mål i integreringspolitikken er å sikre at personer med minoritetsbakgrunn tilføres tilstrekkelige kvalifikasjoner slik at de kan delta i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for selvrealisering, identitet og lønnsinntekt for den enkelte, og høy yrkesdeltakelse er en økonomisk forutsetning for den norske samfunns- og velferdsmodellen.

Mentorprogram er et virkemiddel for å koble innvandrere og virksomheter, slik at deltakerne etter endt program står bedre rustet til å få en jobb tilpasset egne kvalifikasjoner. Dette prosjektet er følgeforskning for en evalueringsstudie av de 13 mentorprogrammene som har mottatt støtte fra IMDi mellom 2014 og 2017.

Prosjektets formål er todelt:

  1. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter deltakelse i mentorprogrammer gir innpass i arbeidslivet for flyktninger og innvandrere.
  2. Å frembringe kunnskap om i hvilken grad programmene kan være egnete tiltak for å øke mangfoldet i statlig sektor.

Den overordnete problemstillingen er hvorvidt deltakelse i mentor- og traineeprogrammer faktisk øker sannsynligheten for å få jobb. Hva er de kritiske faktorene som må være til stede, og i hvilken grad er dette betingelser som lar seg overføre til andre virksomheter? Det er videre interessant å få mer innblikk i om mentorordningene leder til at virksomheter som deltar ansetter på en annen måte enn de gjorde tidligere, og igjen om dette leder til økt mangfold.