Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes

Prosjektleder

Forskere

Vidar Bakkeli

Oppdragsgiver(e)

Helse Vest

Prosjektperiode

 
september 2016
februar 2017

De siste årene har det blitt utviklet flere kommunale prosjekter inspirert av den amerikanske modellen Housing First.

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og / eller psykiske helseproblemer, og hvor brukerinnflytelse knyttet til både valg av bolig og tjenesteutforming er helt sentralt. Helse Vest har hatt et treårig samarbeid med Husbanken om utvikling og utprøving av denne metoden i sin region, i henholdsvis Bergen og Sandnes. Fafo skal evaluere disse Housing First-prosjektene. Hensikten med evalueringen er å få mer kunnskap om denne måten å jobbe på, sett i lys av andre etablerte tilnærminger og tilbud til målgruppa.

Evalueringen skal se på hvilke virkninger prosjektene har hatt både på individnivå og tjenestenivå. De to hovedproblemstillingene for evalueringen er:

1) Har Housing First-prosjektene i Bergen og Sandnes ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser?

2) Når denne tilnærmingen brukerne på en bedre måte enn andre oppfølgingstilbud til denne gruppa, og hvilke resultater av metoden kan identifiseres på individ- og tjenestenivå?