Prosjektleder

Tone FløttenOppdragsgiver(e)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)


Forskningstema

Fattigdom


Prosjektperiode

 
oktober 2016
desember 2017

Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

Tilskuddsordningen er forvaltet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Evalueringen skal gi mer kunnskap om hvordan tilskuddskommunene jobber mot barnefattigdom, og identifisere gode metoder og løsninger i arbeidet. Evalueringen skal også se på de frivilliges bidrag i innsatsen mot barnfattigdom, samarbeidet mellom tilskuddskommunene og frivillig sektor. Evalueringen har tre overordnede problemstillinger:

1) I hvilken grad bidrar tilskuddsordningen til å bedre mulighetene for deltakelse for barn og unge berørt av fattigdomsproblemer på viktige sosiale arenaer?

2) Bidrar ordningen til å skape et mer inkluderende fritidsmiljø?

3) Er tilskuddsordningen hensiktsmessig innrettet og ressurseffektivt forvaltet sett i lys av den samlede innsatsen mot barnefattigdom?

Som del av evalueringen skal det gjennomføres dokumentstudier, nøkkelintervjuer, en survey til alle kommuner, casestudier i et utvalg tilskuddskommer og erfaringssamlinger for alle tilskuddskommuner.

Fafo-rapport 2018:04
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom