Fullførte prosjekter

Striving for excellence, learning to cope?

Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle arbeidsgivers strategier for å håndtere sykefravær og sikre ansattes helse har endret seg over de siste tiårene, og hvordan disse endringene har påvirket ansattes sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Prosjektets underordnete målsettinger er å gi en forståelse for:

  1. betydningen av endringen i sykelønnsordninger og arbeidsmiljø
  2. mulige konflikter mellom gradering av sykefravær og arbeidsstruktur
  3. sammenhengen mellom tidligpensjonering, sykefravær og uførhet
  4. arbeidsgivers strategier for langtidssyke ansatte og ansatte med varig svekket helse
  5. sortering av ansatte etter helse og eventuell polarisering av arbeidslivet
  6. endret sosial interaksjon over tid på arbeidsplassen og i nabolaget med fokus på sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Prosjektets data består av panelregisterdata knyttet til hele bedrifts-, foretaks- og arbeidstakerpopulasjonene i Norge 1995–2013, data fra bedriftsspørreundersøkelser gjennomført i 1997 og 2003, samt data fra en ny spørreundersøkelse, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 (ABU2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger.

Dette sikrer at også spørreskjemadata foreligger for et panel av norske bedrifter fra 1997 til 2012. 

Mer informasjon på ISFs nettsider.

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Eksterne forskere

Harald Dale-Olsen, ISF (hovedprosjektleder); Bernt Magne Bratsberg (Frischsenteret), Arne Mastekaasa (UiO), Alex Bryson (LSE), Anna Godøy (ISF)


Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd (prosjektnr. 410104)Prosjektperiode

januar 2014
desember 2018

Publisering

T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

Midtsundstad, T. (2018). The Norwegian Unemployment-Disability Paradox. (Chap. 44, pp 455-472). In E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46 (tysk kortversjon, Chap. 45, pp. 476-486; fransk kortversjon, Chap. 46, pp. 487-496) 

Midtsundstad, T. (2018).Le paradoxe chômage - invalidité en Norvège  In: E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. pp. 487-496. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46

Midtsundstad, T. (2018). Das norwegische Paradoxon von Arbeitslosigkeit und Invalidität. In: E. M. Hohnerlein, S. Hennionen, O. Kaufmann (eds.). Employment Biographies and Social Protection in Europe. [Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa/Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe]. Berlin: Springer Nature. pp. 475-485. DOI: 10.1007/978-3-662-56033-4_46

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. A. (2017). Effects of Norwegian companies initiatives to postpone retirement. Paper accepted, he 13th Conference of the European Sociological Association, Athen, 29. August - 1, September 2017.

T. Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway. Paper. Workshop "Longevity and Employment Biographies: the Challenges of Social Protection in Europe", Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich, 9.-10. june 2016.

T. Midtsundstad (2016). Hva vet vi om effekten av seniorgoder? Innlegg på frokostseminar og debatt i regi av Senter for seniorpolitikk og Statens Seniorråd, Oslo 8. september 2016.