Skip to main content

Å gjøre det grønne skiftet mulig for regioner (GSW)

To english version

To english version
Forskningsprosjektet GSW skal utvikle en ny forståelse av hvordan regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsøkosystemer tilpasser seg utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. Viktigere enn å undersøke utviklingen nasjonalt eller i næringer, mener vi det er å forstå responser på utfordringene i form av ulike tilpasninger og endringer i regioner.

Arbeidsmarkeder varierer fra sted til sted og fungerer ulikt gitt deres næringshistorie, sysselsetting, kompetanser og ferdigheter. Derfor betrakter prosjektet lokalsamfunn og regioner, arbeidsmarkeder og arbeidsliv som sentrale elementer i det grønne skiftet, og ikke som et resultat av denne omstillingen.

Etter hvert som det grønne skiftet utfolder seg, vil ulike regionale økosystemer av aktører knyttet til kompetent arbeidskraft tilpasse seg og endres på ulike måter. Dette har betydelige konsekvenser for regional konkurransekraft og inkludering i arbeidsmarkedet.

For å forstå hvordan regionale arbeidsmarked og kunnskapssystem tilpasser seg det grønne skiftet har vi fire forskningsspørsmål:

  1. Hvordan kan vi bedre konseptualisere arbeidsmarkeder i forhold til det grønne skiftet?
  2. Hva er kjennetegn ved arbeidsmarked og prosesser som former det grønne skiftet i olje og gassregioner?
  3. Hvordan responderer og tilpasser sentrale aktører seg til det grønne skiftet?
  4. Hva er implikasjonene av arbeidsmarkedstilpasninger for en inkluderende omstilling og et inkluderende arbeidsliv?

Metode

For å belyse disse, vil vi utføre en banebrytende analyse som sammenligner tre oljeregioner som leder an i energiomstillingen i Norge og Skottland: Rogaland, Trøndelag og Nordøst-Skottland og rundt byene Stavanger, Trondheim og Aberdeen.

Vi kombinerer en analyse av registerdata som er bransjedekkende, med dybdestudier av sentrale aktører i de tre regionene.

Med det vil vi forstå hvordan lokale og regionale arbeidsmarkeder og kunnskapsøkosystemer utvikler seg og tilpasser seg overgangen til et nytt økonomisk og politisk landskap av fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Mål

Prosjektet har som mål å bidra teoretisk og empirisk til forskningen på feltet, og vi mener at prosjektet vil fylle et kunnskapsgap om arbeidsliv og arbeidsmarkeder innenfor samfunnsvitenskapelig forskning på bærekraftig omstilling.

I tillegg har vi som mål å gi politiske innspill basert på detaljert og grundig forskning. Vi vil anbefale effektive politiske virkemidler for en omforming av regionale arbeidsmarkeder som både er inkluderende og effektive.

Forskningssamarbeid

GSW er ledet av Asbjørn Karlsen ved NTNU. I tillegg til Fafo, inkluderer det partnere fra SINTEF og University of Newcastle (UK). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Fafos Camilla Houeland skal delta i alle deler av prosjektet, men skal ha spesielt ansvar for arbeidspakke om sentrale aktørers responser og strategier overfor det grønne skiftet (forskningsspørsmål 3), samt intervjuer og et arbeidsverksted i Rogaland.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2024
  • Avsluttes:
    mars 2028

Oppdragsgiver