Skip to main content

Kunnskapsoversikt om høyt fravær i skolen

To english version

To english version

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over høyt fravær i skolen. Oversikten vil si noe om årsaker til høyt fravær, fraværets utbredelse og endring over tid, og om tiltak som fungerer når det gjelder å redusere fravær.

Høyt fravær blant elever i grunnskole og videregående skole er i økende grad en bekymring for skoler og skoleeiere, pedagogisk-psykologisk tjeneste, statsforvalterne og sektororganisasjonene. Høyt fravær kan føre til at lærere ikke får satt karakterer og at elever ikke får vitnemål, noe som kan ha store konsekvenser for deres videre utdanning og arbeidsliv. Fravær og frafall er også tett koplet sammen. Samtidig er skolen en arena for utvikling og sosialisering, som er viktig for å danne vennskap, trygghet og følelse av tilhørighet. I ytterste konsekvens kan høyt fravær være et første ledd i et langvarig utenforskap fra arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

I dette prosjektet vil Fafo sammenstille tidligere forskning og annen kunnskap på fraværsfeltet til en kunnskapsstatus om bekymringsfullt høyt fravær i skolen. Prosjektet vil si noe om årsaker til høyt fravær, fraværets utbredelse og endring over tid, og om tiltak som fungerer når det gjelder å redusere fravær. I tillegg vil vi vurdere styrker og svakheter ved begreper som brukes i litteraturen.

På bakgrunn av kunnskapsoversikten vil vi diskutere mulige tiltak på nasjonalt nivå for å redusere fraværet i skolen på kort og lang sikt. Et bedre kunnskapsgrunnlag for utforming av nye virkemidler er et viktig formål med prosjektet. En oppdatert kunnskapsstatus vil imidlertid også kunne bidra til å styrke forskningen på feltet ved å identifisere områder der det er behov for mer kunnskap knyttet til fravær i skolen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2022
  • Avsluttes:
    april 2023

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet

Bærekraftsmål