Skip to main content

Ernæring - fortsatt ingens ansvar?


I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Det skal legges fram en rapport som tar for seg følgende:

  1. Betydningen av å satse på ernæring i utviklingspolitikken
  2. Budsjettsporing av bistandsmidler til ernæringsspesifikke og -sensitive tiltak
  3. Lage en oppdatert oversikt over norsk utviklingspolitikk på området ernæring. Herunder ernæringsrelatert landbrukspolitikk og hvordan ernæring har blitt tatt inn blant hovedprioriteringer i utviklingspolitikken (helse og utdanning).

Rapporten vil inneholde intervjuer med sentrale aktører i UD, Norad, Helse- og omsorgsdepartementet og andre relevante aktører.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2016
  • Avsluttes:
    januar 2017

Oppdragsgiver

  • Redd Barna