Skip to main content

Anne Hatløy

Forsker I
To english version

Anne Hatløy er forsker I i gruppen for globale studier på Fafo. I tillegg er hun førsteamanuensis ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen.

Hatløy har 30 års erfaring med å lede og gjennomføre kvantitative og kvalitative forskningsprosjekter i lavinntektsland (særlig i Vest Afrika, DR Kongo, Eritrea, Uganda og Haiti).

Hun har sin bakgrunn i mat- og ernæringssikkerhet, men jobber også med ulike aspekter ved barns forhold og levekår. Hun har lang erfaring med forskningssamarbeid med institusjoner i lavinntektsland.

Utdanning

PhD, Ernæring, Universitetet i Oslo 

Arbeidsområder

Ernæring, helse og sosiale indikatorer, barnearbeid, levekår, Mali, Vest-Afrika, Haiti, DR-Kongo, Liberia, Eritrea.


Aktive prosjekter

Norsk-rumensk initiativ for kvalitet i utdanning - NOROC

Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten på utdanning, spesielt i rurale områder, i fem distrikter i Romania. Prosjektet har som mål å bekjempe skolefrafall og legge til rette for overgang fra grunnskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående opplæring for 650 barn.

Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Visjon2030 Formative Dialogue Research

The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Fullførte prosjekter

Eliminering av barnearbeid i landbruket

Fafo er blitt bedt av FAO om å gjøre en litteraturgjennomgang om sosial beskyttelse og potensialet til å adressere barnearbeid i landbruket, og å lage en veiledning for å eliminere barnearbeid i landbruket gjennom sosial beskyttelse.

Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid
I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Fafo skal evaluere «Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold» som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk
Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.
Street connected children in Georgia and Azerbaijan

Fafo will conduct a qualitative study and a desk review of issues related to street connected children in Georgia and Azerbaijan.

Eritrea Population and Health Survey 2010

The major objective of the 2010 Eritrea Population and Health Survey was to collect and analyze data on fertility, mortality, family planning, and health.

Ernæring - fortsatt ingens ansvar?

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

Skolematordning i krisesituasjoner

Målet med denne studien er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater

Det overordnede målet med dette prosjektet er å støtte den globale innsatsen for å bekjempe bruken av barn i væpnet konflikt, både som barnesoldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker og grupper.

Seeing DDR from Below

Disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) programming has become an integral element of international programming in countries transitioning from conflict. Despite attracting a high level of attention and resources, DDR's impact on ex-combatants is poorly understood.

Religiøs reorientering i Sør-Mali

Prosjektet fokuserer på religiøs endring og revitalisering av Islam i Sør-Mali. Mens medieblikket er rettet mot konflikten nord i landet, søker dette prosjektet å forstå religiøs reorientering i sør, der Islam de siste årene har fått en viktigere plass i det offentlige rom. Prosjektet adresserer problemstillinger knyttet til sekularisme og folks oppfatninger om religion, politikk og kjønn.