Fullførte prosjekter

Ankeprosjektet

Prosjektet er en løpende underveisevaluering av Rikstrygdeverkets arbeid med å heve kvaliteten på klage- og ankebehandlingen av trygdesaker. Fafo skal være med på å vurdere prosessen i lys av suksesskriterier som: a) tydelige, forståelige og realisti ske mål b) klare organisasjoner c) medvirkning/kollektiv oppslutning d) samsvar mellom mål og rammebetingelser

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

80926