Fullførte prosjekter

Evaluering av arbeidstid i barnevernet

Ser på arbeidstidsordninger i barneverntjenesten i lys av behandlingsmessige resultater og ansattes helse og velferd. Tre hovedelementer i prosjektet, gjennomg. av eksister. kunnskap på feltet, survey til institusjonsl., case-studie av ulike instit.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

februar 2005
januar 2006