Skip to main content

Arne Backer Grønningsæter

Forsker/Pensjonist

Se liste over publisering her:

Publisering 1987-2014

Utdanning

Seniorforsker, M.A. (Comparative European Social Studies), Sosionom

Arbeidsområder

Sosiale tjenester, levekår i spesielle grupper, fattigdom, komparativ sosialpolitikk, forskningssamarbeid med det sørlige Afrika og Baltikum


Aktive prosjekter

Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser

Prosjektet NEUROLIFE kartlegger erfaringer med og perspektiver på levekår, deltakelse og offentlige tjenester hos ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnoser. De mest sentrale nevroutviklingsdiagnosene er ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Uforholdsmessig mange unge voksne med disse diagnosene strever psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk, og de offentlige tjenestene evner i dag bare i begrenset grad å bidra til å redusere disse belastningene.

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

Fafo skal i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering gjennomføre en undersøkelse om digitale arbeidsmarkedstiltak rettet mot unge funksjonshemmede under koronakrisen. Prosjektet har fått støtte fra stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Levekårsundersøkelse: levekår og nevromangfold (Nevroliv)

Vi trenger bedre kunnskap om levekår til unge med nevrodiagnoser i Norge.

Arbeidslivsundersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke
Målet med denne studien er å fange opp hvorvidt ansatte med LHBT-bakgrunn i Den norske kirke utsettes for spesielle belastninger og utfordringer i utøvelse av sitt yrke.
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Tjenesten og MEg

Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF or Fafo. 

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Eldre med hiv

Prosjektet er en studie blant eldre med hiv.

Næringslivet som bistandsaktør

Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle

I dette prosjektet vil vi ta opp ideelle aktørers eventuelle merverdi ved drift av sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner.

Forsøk med målretting av gratis kjernetid

Dette prosjektet kartlegger hva som er blitt gjort lokalt (i bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen) og utarbeider en erfaringsoppsummering fra forsøkene.

NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom

I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke utfordringer NAV-kontorene opplever i møtet med unge brukere.

Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger

Dette prosjektet skal undersøke mulige positive resultater av en bedre samordning av bolig- og integreringshensyn ved bosetting av flyktninger.

Developments in Estonia and Latvia

Prosjektet følger opp tidligere forskning om levekår i Baltikum. I dette tre-årige samarbeidet mellom Fafo, Universitetet i Tarttu og Universitetet i Latvia skal sosialpolitiske endringer i Estland og Latvia studeres. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd innenfor programmet for samarbeid med kandidat- landene til EU.

Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer

Kartlegging av tjeneste- og boligbehov til personer med alvorlige prsykiske lidelser som ikke bor i institusjon. Resultatet presenteres i rapport til oppdragsgiver.

Modeller for finansiering av barnehagesektoren

Utrede alternative og/eller forbedrede utgaver av tilskuddsmodeller til dagens to modeller (kostnadsmodellen og stykkprismodellen), og konsekvensene av disse.

Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim

På grunnlag av registerdata skal prosjektet etterprøve kriteriene som er i bruk i kriteriemodellene i barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim kommune, samt foreslå endringer i kriteriene.

Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon

Hva er holdningene og kunnskapen til lesbiske, homofile og bifile hos arbeidstakere i Bergen kommune? Hvordan opplever lesbiske, homofile og bifile hverdagen som arbeidstakere i Bergen kommune?

Bolig, helse og sosial ulikhet

Fafo skal utarbeide en kunnskapsoversikt for forskning om bolig, helse og sosial ulikhet.

Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer

Husbanken skal etablere et metodisk verktøy som baserer seg på indikatorer om kommunene i deres boligsosiale arbeid.

Levekår Hivpositive

Dette er en større levekårsundersøkelse blant hiv-positive i 2008. Vi skal oppdatere kunnskapsstatus for å finne ut av hva som har skjedd på feltet etter levekårsundersøkelsen Fafo gjennomførte i 2001/2002. Det skal gjennomføres 5 kvalitative intervj uer soim en forberedelse til survey.

Oppfølgingstudie av Tøyen DPS

Oppfølgingsstudie av DD pasienter utskrevet fra ROP-Tøyen. Kartleggingen skal foregå som intervjuer av 20 utskrevne pasienter hvert år i prosjektperioden.

Utarbeidelse av host country report

Fafo skal utarbeide et paper med presentasjon av den norske strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Oppdraget er koblet til EU-kommisjonens avholdelse av en Peer Review på den norske strategien.