Skip to main content
  • Fafo-notat 2001:16
  • Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter

Den norske fattigdommen:

Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?

  • Fafo-notat 2001:16
 
Velferdsstatens oppgave er å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet. I Norge har denne oppgaven langt på vei blitt løst, men det finnes fattigdom også her i landet. Den siste tiden har oppmerksomheten omkring fattigdomsproblemet økt. I dette notatet diskuterer vi fattigdomsfenomenet, og gir et bilde av den norske fattigdommen. For det første illustrerer vi hvordan fattigdom kan identifiseres og måles med utgangspunkt i forskjellige definisjoner. For det andre ser vi nærmere på hvor lenge folk er fattige, eksemplifisert ved sosialhjelpsmottak. For det tredje drøfter vi ulike forslag til tiltak som kan bidra til å redusere fattigdommen, både tiltak rettet mot å få flere i arbeid, tiltak rettet mot inntektssikring utenfor arbeidsmarkedet, og tiltak som kan bidra til å sikre sosial inklusjon for særlig utsatte grupper, herunder barn.
  • Publisert: 16. januar 2001
  • Ordrenr. 672
  • ISBN
    ISSN 0804-5135