Fafo-notater

Rapportsøk

Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?

Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter

Fafo-notat 2001:16

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter

Velferdsstatens oppgave er å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet. I Norge har denne oppgaven langt på vei blitt løst, men det finnes fattigdom også her i landet. Den siste tiden har oppmerksomheten omkring fattigdomsproblemet økt. I dette notatet diskuterer vi fattigdomsfenomenet, og gir et bilde av den norske fattigdommen. For det første illustrerer vi hvordan fattigdom kan identifiseres og måles med utgangspunkt i forskjellige definisjoner. For det andre ser vi nærmere på hvor lenge folk er fattige, eksemplifisert ved sosialhjelpsmottak. For det tredje drøfter vi ulike forslag til tiltak som kan bidra til å redusere fattigdommen, både tiltak rettet mot å få flere i arbeid, tiltak rettet mot inntektssikring utenfor arbeidsmarkedet, og tiltak som kan bidra til å sikre sosial inklusjon for særlig utsatte grupper, herunder barn.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 672