Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive

En litteraturgjennomgang

  • Fafo-notat 2008:24
  • Fafo-notat 2008:24
Dette notatet presenterer funnene fra en litteraturgjennomgang av samfunnsvitenskapelige undersøkelser av homofile, lesbiske og bifile sin situasjon, og av hivpositives situasjon.  Formålet med undersøkelsen har vært å få en oversikt over hva som finnes av dokumentasjon om homofile, lesbiske, bifile samt hivpositives stilling i samfunnet, og gjøre rede for karakter og omfang av eventuell forskjellsbehandling, diskriminering og trakassering. Studien skal bidra til diskrimineringslovsutvalgets arbeid med å vurdere om det er behov for å utvide vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering til å gjelde også utenfor arbeidslivet og bolig, og om behov for utvidet vern mot diskriminering på grunnlag av at man er hivpositiv.
  • Publisert: 22. januar 2008
  • Ordrenr. 10068