Fafo-notater

Rapportsøk

Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive
En litteraturgjennomgang

Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Fafo-notat 2008:24

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Dette notatet presenterer funnene fra en litteraturgjennomgang av samfunnsvitenskapelige undersøkelser av homofile, lesbiske og bifile sin situasjon, og av hivpositives situasjon.  Formålet med undersøkelsen har vært å få en oversikt over hva som finnes av dokumentasjon om homofile, lesbiske, bifile samt hivpositives stilling i samfunnet, og gjøre rede for karakter og omfang av eventuell forskjellsbehandling, diskriminering og trakassering. Studien skal bidra til diskrimineringslovsutvalgets arbeid med å vurdere om det er behov for å utvide vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering til å gjelde også utenfor arbeidslivet og bolig, og om behov for utvidet vern mot diskriminering på grunnlag av at man er hivpositiv.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10068